Przydatne dokumenty:
        wniosek kredytowy dla małżeństw
        wniosek kredytowy dla samotnych
        zaświadczenie o zatrudnieniu
        wniosek leasingowy

                                

KREDYTY INWESTYCYJNE

Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie dotychczas istniejących bądź też zakup lub budowę nowych składników majątku trwałego.

Przedmiotem kredytowania mogą tu być:

·  wartości niematerialne i prawne – zakup patentów, wzorów, licencji, oprogramowania, finansowanie kosztów badań rozwojowych

·  rzeczowe składniki majątku trwałego – budowa lub zakup nieruchomości, linii produkcyjnych, środków transportu

·  finansowe składniki majątku trwałego – udziały lub akcje przedsiębiorstw oraz inne długoterminowe papiery wartościowe.

Biorąc pod uwagę cel kredytowania, można wyróżnić następujące rodzaje inwestycji: odtworzeniowe, modernizacyjne, rozwojowe, restrukturyzacyjne, socjalne, inwestycje w sferze interesu publicznego.

Kredyt inwestycyjny może być udzielony w formie:

·  kredytu na finansowanie jednej określonej transakcji; spłata kredytu nie powoduje odnowienia jego kwoty

·  linii kredytowej bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.

Środki z tytułu kredytu inwestycyjnego stawiane są z reguły za pośrednictwem rachunku kredytowego i uruchamiane są w transzach, poddawanych przez bank każdorazowej analizie. Spłata następuje w ratach, często też stosowana jest karencja w spłacie kapitału ze względu na odroczenie w czasie osiągnięcia zdolności produkcyjnej realizowanych inwestycji.

          Nasze Aukcje:
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]